ม.แม่ฟ้าหลวงพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติ “ชูการศึกษา-สาธารณสุขพัฒนาประเทศ”

ประโยชน์ด้านการศึกษา

“ปลูกป่า สร้างคน” พระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)

ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา มฟล.ได้เดินหน้าสร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ ปัจจุบันมีนักศึกษาจากทั่วประเทศไทย และจากประเทศลุ่มน้ำโขง อาเซียน และทวีปต่างๆทั่วโลก จำนวน 15,117 คน ใน 15 สำนักวิชา ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ มีผู้สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานอยู่ในภาคส่วนต่างๆแล้ว 35,095 คน

ประโยชน์ด้านการศึกษา

ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภา มฟล. ฉายภาพ มฟล.ที่ผ่านมาว่า ได้ก้าวเดินไปตามเป้าหมาย โดย 5 ปีแรกเป็นการบุกเบิก 5 ปีต่อมาเป็นการพัฒนาวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ 5 ปีที่สามเป็นการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและภูมิภาค 5 ปีที่สี่ถือว่าก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติโดยสมบูรณ์ มีนักศึกษาจากอาเซียนและประเทศอื่นๆ อีก 30 ประเทศเข้ามาเรียน และใน 5 ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้วางรากฐานการจัดตั้งสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพรองรับตั้งแต่ 12 ปีที่แล้ว รวมถึงการสร้างศูนย์การแพทย์ มฟล. ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ มฟล.มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการและดูแลสุขภาพในภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พลิกโฉมบุกเบิกพัฒนาด้านสุขภาพมากขึ้น

“ผมอยากใช้การศึกษาและการสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่การพัฒนาเพียงระดับมหาวิทยาลัย มฟล.มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ยุทธศาสตร์สำคัญคือการสร้างมิตรลดศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม แม้แต่อินโดนีเซียและมาเลเซีย มฟล.ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกประเทศสำคัญที่ มฟล.สานความสัมพันธ์ทางวิชาการอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด สิ่งที่เราต้องสานต่อจากนี้คือการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มากขึ้นเพื่อการยอมรับของนานาประเทศ จุดแข็งของ มฟล.ที่ผ่านมาคือความมุ่งมั่น ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรที่ทำจริง จนเกิดการยอมรับและนำไปสู่การสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลและภาคเอกชนด้วยดีมาโดยตลอด” ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ย้ำความตั้งใจ